HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Regio  |  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ met ingang van 13 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het doel van dit bestemmingsplan is om ten aanzien van het parkeren uniforme bepalingen vast te

stellen die verwijzen naar beleidsregels voor parkeernormen. Het plan wijzigt regels op het gebied van het parkeren van bestemmingsplannen en beheersverordeningen binnen de gehele gemeente Krimpenerwaard met uitzondering van de bestemmingsplannen waar al een specifieke regeling is opgenomen.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 13 februari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1810DK016-VG01.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep mogelijk voor:

degene, die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  1. belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;
  2. een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester