HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Uitwerkingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10

Uitwerkingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde uitwerkingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10 met ingang van woensdag 13 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

De ontwikkeling van Schoonhoven Noord tot woongebied met centrum is juridisch-planologisch verankerd in het bestemmingsplan ‘Centrum Noord’. Het bestemmingsplan bevat globale uit te werken bestemmingen die voorzien in de ontwikkeling van onder meer woningen. In het uitwerkingsplan worden de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Wonen’, die gelegen zijn tussen de ’s Heerenbergstraat, Adam van Vianenstraat en de Edesmidsdreef, planologisch uitgewerkt voor de realisatie van woonblok 10.

Het uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 28 november 2018 t/m 8 januari 2019) ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Vanaf woensdag 13 februari 2019 ligt het uitwerkingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPU1909DK017-VG01.

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het uitwerkingsplan;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het uitwerkingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester