HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Ontwerpbestemmingsplan Lageweg 39

Ontwerpbestemmingsplan Lageweg 39

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lageweg 39 Ouderkerk a/d IJssel’, met ingang van 19 september 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Aan de Lageweg 39 in Ouderkerk a/d IJssel ligt een voormalig agrarisch bedrijf bestaande uit een woning met drie bedrijfsgebouwen. Het beoogde plan is om de bestaande gebouwen, inclusief de woning te slopen en drie woningen terug te bouwen.

Zienswijze

Vanaf woensdag 19 september 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14- 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.1708BG025-ON01.