HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Haastrecht  |  Ontwerp wijzigingsplan Steinsedijk 47 Haastrecht

Ontwerp wijzigingsplan Steinsedijk 47 Haastrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Steinsedijk 47 - Haastrecht’ met ingang van 12 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Naast een aannemersbedrijf is aan de Steinsedijk 47 sinds 2007 bedrijf Steinhoeve aanwezig. Het bedrijf is actief op het gebied van media en reclame. De activiteiten vinden plaats in de bestaande bebouwing. Ten behoeve van dit tweede bedrijf worden geen nieuwe bedrijfsgebouwen gerealiseerd. De activiteiten hebben een ruimtelijke uitstraling die goed past in de omgeving.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 12 december 2018  ligt het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPW1805BG006-ON01.

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. B. de Jonge van afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, tel. 14 0182, b.dejonge@krimpenerwaard.nl.