HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  Ontwerp wijzigingsplan ‘Koolwijkseweg 41, Stolwijk'

Ontwerp wijzigingsplan ‘Koolwijkseweg 41, Stolwijk'

Dit item is verlopen op 12-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Koolwijkseweg 41, Stolwijk’’ met ingang van 7 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

De boerderij op het perceel Koolwijkseweg 41 in Stolwijk wordt sinds begin deze eeuw gebruikt als woning. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied (voormalige gemeente Vlist)" 2014 de bestemming "Agrarisch met waarden" gekregen. De agrarische bestemming vormt een belemmering voor de gewenste verkoop. Om de woonfunctie van de locatie te formaliseren wordt de aanduiding ‘voormalige agrarisch bedrijf (vab)’ toegevoegd, waarmee de woning gebruikt mag worden als ‘burgerwoning’.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 7 november 2018 ligt het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID):NL.IMRO.1931. BPW1810BG017-ON01.

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. B. de Jonge van afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, tel. 14 0182, b.dejonge@krimpenerwaard.nl.