HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Kennisgeving anterieure overeenkomsten Tiendweg Oost: bouw van drie woningen

Kennisgeving anterieure overeenkomsten Tiendweg Oost: bouw van drie woningen

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Krimpenerwaard anterieure overeenkomsten over grondexploitatie heeft gesloten. Wij hebben met de initiatiefnemer een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling op:

  • het perceel ten westen van Tiendweg Oost 1, kadastraal bekend als C9788;
  • twee percelen ten oosten van Tiendweg Oost 1, kadastraal bekend als C10046 en C10342.

Ligging en beschrijving plan

Er zijn twee initiatieven ontvangen voor in totaal drie woningen: twee woningen ten oosten van Tiendweg Oost 1 en één woning ten westen van Tiendweg Oost 1. De twee initiatieven zijn door verschillende initiatiefnemers ingediend en dat is de reden dat twee bestemmingsplannen worden opgesteld.

Inzage

Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt met ingang van 28 februari 2018 gedurende 6 weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ter inzage in het gemeentekantoor Dorpsplein 8 in Stolwijk. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomsten.

Tegen het sluiten van de anterieure overeenkomst kan geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. de Jonge van afdeling, Ruimtelijke ontwikkeling, tel. 14 0182, e-mail b.dejonge@krimpenerwaard.nl.

De gemeente maakt te zijner tijd in een aparte kennisgeving bekend wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan krijgt iedereen de gelegenheid het plan in te zien en daar eventueel op te reageren.