HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Binnenstad beheersverordening

Binnenstad beheersverordening

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 5 juli 2016 de beheersverordening “Binnenstad Schoonhoven” met identificatienummer NL.IMRO.1931.BV1609DK010-VG01, heeft vastgesteld.

Doel

De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen 'Binnenstad', 'Binnenstad Herziening 1 - 2010', 'Lopikerplein en omgeving', 'Parapluplan cultuurhistorie en archeologie' voor zover dat betrekking heeft op de binnenstad. De provinciale weg rond de binnenstad is eveneens opgenomen in de beheersverordening.

De bestaande (bouw- en gebruiks)mogelijkheden blijven mogelijk.

Voor de provinciale weg zijn aparte regels opgenomen in de beheersverordening.

Beheersverordening inzien

De beheersverordening kunt u vanaf 13 juli 2016 op afspraak inzien in het gemeentekantoor in Stolwijk. Een afspraak kan worden gemaakt via het Klantencontactcentrum, tel. 14 0182. Daarnaast is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen zienswijzen en beroep

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de beheersverordening kunnen geen zienswijzen worden ingediend en beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt op de dag na deze bekendmaking van het vaststellingsbesluit in werking.

Te downloaden: