HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Bergambacht  |  Bestemmingsplan Tussenlanen 20b

Bestemmingsplan Tussenlanen 20b

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 9 mei 2017 het bestemmingsplan Tussenlanen 20b, Bergambacht heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 4 particuliere woningen op de voormalige bedrijfslocatie van Hoveniers- en aannemingsbedrijf A. Molenaar aan Tussenlanen 20b in Bergambacht.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1602BG012-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de  indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Stukken