HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Lekkerkerk  |  Bestemmingsplan Tiendhoek II

Bestemmingsplan Tiendhoek II

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2018 het bestemmingsplan Tiendhoek II, herziening 2017, Lekkerkerk (NL.IMRO.1931.BP1707DK021-VG01)  heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 53 woningen mogelijk in het woongebied Tiendhoek II in Lekkerkerk. Dit bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan “Dorpskernen”(2013) dat nu voor het onderhavige gebied geldt.

Hogere grenswaarden geluid

Burgemeester en wethouders hebben op 4 december 2017 op grond van de Wet geluidhinder voor de te realiseren woningen in het bestemmingsplan Tiendhoek II, herziening 2017, Lekkerkerk hogere waarden vastgesteld. Dit is voor 30 woningen nodig vanwege overschrijding van de maximaal toegestane geluidsbelasting door het verkeer op de Randweg.

Ter inzage legging stukken

De vaststellingsbesluiten met de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk. Voor het inzien van de stukken kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 -  0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. De stukken zijn ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl onder inwoners->bouwen->bestemmingsplannen en  via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de hierboven genoemde IMRO code)

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad  tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het besluit van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van hogere grenswaarden geluid kunnen belanghebbenden gedurende de ter inzage termijn schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1.         Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht  bij de gemeenteraad of tijdig een zienswijze over het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingediend;

2.         Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen.

Als beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

In werking treding

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden geluid treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als  naast beroep ook een  verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Stolwijk, 13 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

Mw. mr. M. Plantinga, secretaris,

Mr. R.S. Cazemier, burgemeester