HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  Bestemmingsplan Tentweg

Bestemmingsplan Tentweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 het bestemmingsplan Tentweg, Stolwijk, heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 22 woningen mogelijk  aan de Tentweg in Stolwijk,  tussen nummer 107 en 109.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen ambtshalve aanpassingen.

Voor deze aanpassingen verwijzen wij naar de Nota van beantwoording zienswijzen waarin ook de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen. Met deze Nota heeft de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ingestemd.

Vanaf woensdag 9 mei 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Voor het inzien van de stukken kunt u via het Klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1710DK13-VG01 en de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl  onder inwoners->bouwen -> bestemmingsplannen.

Beroep

Binnen de termijn van ter inzage ligging kan tegen het vaststellingsbesluit van de raad beroep worden ingesteld door:

  1. degenen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;
  3. belanghebbenden, voor zover beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.                                           

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de beroepstermijn kan naast het instellen van beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van deze Afdeling. Aan deze procedures zijn griffiekosten verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist

Beroep onder toepassing van de Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis-, en herstelwet  van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Stolwijk, 8 mei 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.

Stukken