HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Bestemmingsplan Schenkel 2

Bestemmingsplan Schenkel 2

Ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Schenkel 2 te Berkenwoude met ingang van 22 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe woning op het perceel Schenkel 2 in Berkenwoude.

Zienswijze

Vanaf woensdag 22 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook downloaden onderaan deze pagina en bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1703BG009-ON01

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Filippo van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel 14 0182, j.filippo@krimpeneraard.nl