HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Haastrecht  |  Bestemmingsplan Provincialeweg Oost 64

Bestemmingsplan Provincialeweg Oost 64

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 28 april 2016 het bestemmingsplan Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Naar aanleiding van een zienswijze is een wijziging doorgevoerd in de regels en verbeelding. De wijziging betreft het aanpassen van de plangrenzen en is het begrip ‘botenhuis’ toegevoegd aan artikel 1. Verwezen wordt naar het mede ter inzage liggende vaststellingsbesluit en de nota van beantwoording zienswijzen.

Stukken bekijken

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl -> inwoners -> bestemmingsplannen Krimpenerwaard (bouwen en verbouwen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1505BG001-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.