HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Haastrecht  |  Bestemmingsplan Partiële herziening Dorpskernen 2014 beschermd dorpsgezicht

Bestemmingsplan Partiële herziening Dorpskernen 2014 beschermd dorpsgezicht

Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Dorpskernen 2014 beschermd dorpsgezicht Haastrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 7  maart 2017 het bestemmingsplan Partiële herziening Dorpskernen 2014 beschermd dorsgezicht Haastrecht heeft vastgesteld.

Op 20 november 2014 is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van

Infrastructuur en Milieu een deel van Haastrecht op grond van de Monumentenwet 1988 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit omdat dit gebied van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijk karakter en dit karakter nog voldoende gaaf en herkenbaar is. Het beschermd dorpsgezicht

omvat een deel van de kern Haastrecht en een deel van het landelijk gebied daaromheen.

In artikel 36 van de Monumentenwet 19881 is bepaald dat de gemeenteraad ter bescherming van een beschermd dorpsgezicht een bestemmingsplan dient vast te stellen. In het bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2014’ is echter nog geen beschermende regeling voor het dorpsgezicht Haastrecht opgenomen.

Met deze partiële herziening wordt daarom voorzien in een beschermingsregeling voor het beschermd dorpsgezicht Haastrecht voor zover dat samenvalt met het bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2014’.

Deze beschermende regeling is identiek aan de beschermende regeling zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld, voor dat gedeelte dat valt in het landelijk gebied van Haastrecht.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl (tabblad: inwoners à  bouwen en wonen à bestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1605DK004-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de  indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Stolwijk, 11 april 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester