HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Regio  |  Bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren'

Bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren'

Ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ met ingang van 29 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het doel van dit bestemmingsplan is om ten aanzien van het parkeren uniforme bepalingen vast te stellen die verwijzen naar beleidsregels voor parkeernormen. Het plan wijzigt regels op het gebied van het parkeren van bestemmingsplannen en beheersverordeningen binnen de gehele gemeente Krimpenerwaard met uitzondering van de bestemmingsplannen waar al een specifieke regeling is opgenomen.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 29 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931. BP1607BG019-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. B. de Jonge van afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, tel. 14 0182, b.dejonge@krimpenerwaard.nl