HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Bestemmingsplan Oosteinde 4 en Prinses Beatrixlaan 3

Bestemmingsplan Oosteinde 4 en Prinses Beatrixlaan 3

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Oosteinde 4 en Prinses Beatrixlaan 3 te Berkenwoude met ingang van 30 mei 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders tevens kennis van het feit dat zij hiervoor een bestemmingsplan voorbereiden.

Ligging en beschrijving plan

Het gaat om het realiseren van een nieuwe kerk aan Oosteinde 4 te Berkenwoude. Op de locatie van de vrijgekomen kerk (Prinses Beatrixstraat 3 te Berkenwoude) worden maximaal 5 woningen of 6 appartementen gerealiseerd.

Inspraakreactie

Vanaf woensdag 30 mei 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BerkenwoudeOPBW-0001.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een

mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevr. J.E. Filippo tel. 14 0182, email j.filippo@krimpenerwaard.nl

Te downloaden