HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Regio  |  Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard

Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard

Ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard, de daarop betrekking hebbende stukken en de bijbehorende planMER (InrichtingsMER, AanvullingsMER en RobuustheidsanalyseMER), met ingang van 29 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen.

Ligging en beschrijving plan

In de Krimpenerwaard wordt natuur gerealiseerd in het gebied dat in de provinciale verordening Ruimte is aangewezen als Natuur Netwerk Nederland. Eén en ander gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het tegengaan van bodemdaling. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden: Bergambacht-West, Den Hoek, Oudeland (gedeeltelijk), Berkenwoudse Driehoek (enkele percelen), Achterbroek (enkele percelen), De Nesse (enkele percelen), Kattendijkblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk, Kadijk-West en polder Stein (gedeeltelijk). Voor de Berkenwoudse Driehoek, De Nesse en het zuidelijk deel van Oudeland is reeds in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld

Milieueffectrapport

Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan is de planMER (InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard (2010), de AanvullingsMER Grutto en Dotter (2015) en RobuustheidsanalyseMER Natuurontwikkeling Krimpenerwaard (2018)) opgesteld. In de stukken worden de te verwachten milieueffecten van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt weergegeven.

Zienswijze

Vanaf woensdag 29 augustus 2018 tot en met dinsdag 9 oktober 2018 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken en de bijbehorende planMER ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken en de bijbehorende planMER, kunt u ook downloaden onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1804BG008-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende planMER indienen bij de gemeenteraad, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Graaf van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0182, m.degraaf@Krimpenerwaard.nl.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 20 september 2018 is er een inloopavond over het ontwerp-bestemmingsplan en ook over het ontwerp-peilbesluit van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit vindt plaats in centrum De Zwaan in Berkenwoude, tussen 17.00 en 21.00 uur.

Verordening Ruimte 2014 (provincie Zuid-Holland)

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat u over de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland (de grenzen van het nieuwe natuurgebied) ook via de gemeente een zienswijze kunt indienen. Deze verordening is te vinden op www.zuid-holland.nl/vrm. In de digitale plannenviewer via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure


Voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard met hoorzitting 13 december 2018

Ligging en beschrijving plan

In de Krimpenerwaard wordt natuur gerealiseerd in het gebied dat in de provinciale verordening Ruimte is aangewezen als Natuur Netwerk Nederland. Eén en ander gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het tegengaan van bodemdaling. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden: Bergambacht-West, Den Hoek, Oudeland (gedeeltelijk), Berkenwoudse Driehoek (enkele percelen), Achterbroek (enkele percelen), De Nesse (enkele percelen), Kattendijkblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk, Kadijk-West en polder Stein (gedeeltelijk). Voor de Berkenwoudse Driehoek, De Nesse en het zuidelijk deel van Oudeland is reeds in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld

Milieueffectrapport

Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan is de planMER (InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard (2010), de AanvullingsMER Grutto en Dotter (2015) en RobuustheidsanalyseMER Natuurontwikkeling Krimpenerwaard (2018)) opgesteld. In de stukken worden de te verwachten milieueffecten van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt weergegeven.