HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan nabij Kerkweg 147

Bestemmingsplan nabij Kerkweg 147

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2018 het bestemmingsplan Kerkweg nabij 147 – Ouderkerk aan den IJssel heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 16 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Ligging en beschrijving plan

Het plan betreft de bouw van een nieuwe woning nabij Kerkweg 147 in Ouderkerk aan den IJssel. Het gaat hierbij om de compensatie van 1 van de 14 woningen die als gevolg van de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg N207 bij Gouda gesloopt moesten worden. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (vanaf 6 juni 2018) ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beroep

Vanaf woensdag 16 januari 2019 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1608BG016-VG01.

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan.
  • Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 15 januari 2019  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester