HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Krimpen aan de Lek  |  Bestemmingsplan Molenweide

Bestemmingsplan Molenweide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2017 het bestemmingsplan “Molenweide” gewijzigd heeft vastgesteld en het beeldkwaliteitsplan “Molenweide” ongewijzigd  heeft vastgesteld.

Het bestemmingplan voorziet in meer flexibiliteitsbepalingen voor de nog te realiseren woningen in de woonwijk Molenweide. Er mogen maximaal 69 nieuwe woningen worden gerealiseerd. De al gerealiseerde woningen in de woonwijk Molenweide zijn ook in dit plan opgenomen. Het plan vervangt het bestemmingsplan “Dorpskernen Nederlek” (2013) voor zover het gebied van de woonwijk Molenweide betreft.

Het beeldkwaliteitsplan bevat kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen waaraan de bebouwing en inrichting van het gebied moet voldoen om het gewenste streefbeeld te kunnen bereiken en maakt na vaststelling onderdeel uit van de welstandsnota.

Begrenzing en ligging plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de woonwijk “Molenweide” in Krimpen aan de Lek en is als volgt globaal begrensd:

  • Noordzijde: de tennis- en de schaatsbanen;
  • Oostzijde: evenwijdig aan de Touwslagersstraat;
  • Zuidzijde: de achterzijde van de woonpercelen aan de noordzijde van de Koningin Julianastraat;
  • Westzijde: de achterzijde van de woonpercelen aan de oostzijde van de Schoolstraat.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp plan

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpplan de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht:

In paragraaf 4.2 van de toelichting is voor bescherming van de kwaliteit van het grondwater een verwijzing opgenomen naar de provinciale milieuverordening, verder is een samenvatting opgenomen van het Waterbeheersplan van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2016-2021 en is een nieuw onderdeel  Riolering en afvoer hemelwater toegevoegd. Daarnaast zijn enkele kleine ambtshalve aanpassingen aangebracht. De wijzigingen en ambtshalve aanpassingen zijn nader beschreven in de Nota Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen die bij de stukken is gevoegd.