HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Gouderak  |  Bestemmingsplan Middelblok 2

Bestemmingsplan Middelblok 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Krimpenerwaard op 13 december 2016 het bestemmingsplan Middelblok2, Gouderak gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van gebruiksfuncties aan het bestaande pand Middelblok 2 en maakt  een steigerterras met aanbouw aan de achterzijde van het pand mogelijk. De volgende functies zijn gecombineerd mogelijk: wonen, dienstverlening, vergaderruimte, kantoor, opslag, uitvoeringen kamermuziek, galerie/expositieruimte, steunpunt voor fietsers en wandelaars en ambachtelijke bedrijven.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpplan de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht: In  paragraaf 5.3 van de toelichting is aan het onderdeel “Onderzoek” een alinea “Waterbeheerder” toegevoegd en een nieuw onderdeel “Beleidsregels grote rivieren” ingevoegd.

Deze aanpassingen zijn nader beschreven in de Nota ambtshalve aanpassingen waarmee de raad bij  de vaststelling van het bestemmingsplan heeft ingestemd.