HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Bergambacht  |  Bestemmingsplan Lekoevers

Bestemmingsplan Lekoevers

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2017 het bestemmingsplan Lekoevers, Bergambacht gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van donderdag 4 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Ligging en beschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitendijks gelegen gebied ter hoogte van Bergstoep. Daarnaast biedt het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf Op- en Overslagterminal Bergambacht (OTB), Lekdijk Oost 15. Verder voorziet het plan in een wijziging van een binnendijks gelegen deel ter hoogte van de tennisvelden en een wijziging van de toegangsweg naar de nog te realiseren overnachtingshaven door Rijkswaterstaat.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben van 8 maart 2017 tot en met 18 april 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend.

Beroep

Vanaf donderdag 4 januari 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl  onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP2015BT005-VG01.

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.