HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Lekkerkerk  |  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, voormalig gemeente Nederlek

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, voormalig gemeente Nederlek

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 het bestemmingsplan Landelijk Gebied, voormalig gemeente Nederlek heeft vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het landelijke gebied rondom de kernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, globaal begrensd door de Lek en Nieuwe Maas aan de zuidzijde, De provinciale weg N210 aan de noordzijde, de gemeentegrens met Krimpen aan den IJssel aan de westzijde en de voormalige gemeentegrens met Bergambacht aan de oostzijde.

Het plan betreft een herziening van het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Nederlek 2010.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 9 mei 2018 gedurende zes weken voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • Via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer NL.IMRO.1931.BP1509BG008-VG01;
  • Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.gemeentekrimpenerwaard.nl tabblad inwoners, thema bouwen, onderdeel bestemmingsplannen;
  • Op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 14-0182.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, in dit geval op donderdag 10 mei 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, ofwel op 21 juni 2018. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn door een belanghebbende die een beroepsschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet werking voordat op het verzoek is beslist.

Te downloaden