HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Vlist  |  Bestemmingsplan Landelijk Gebied en planMER voormalige gemeente Vlist 2014

Bestemmingsplan Landelijk Gebied en planMER voormalige gemeente Vlist 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2015  het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 voormalige gemeente Vlist, bijbehorend planMER en Nota zienswijzen heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de voormalige gemeente Vlist met uitzondering van de kernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de bedrijventerreinen en het Natuurgebied Krimpenerwaard (Veenweidepact). De verschillende bebouwingslinten in de gemeente, voor zover niet vallend binnen de bebouwde kommen, zijn derhalve onderdeel van het plangebied.

Doel bestemmingsplan

Hoewel de gemeente Krimpenerwaard met het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ uit 2010 beschikt over een actueel bestemmingsplan (dit plan is immers nog geen tien jaar oud) voor het landelijk gebied van de voormalige gemeente Vlist,  acht de gemeente het wenselijk om het bestemmingsplan in zijn geheel te herzien. In de praktijk blijkt dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk

Gebied 2010’ een aantal aspecten niet juist, althans multi-interpretabel, zijn opgenomen. Anderzijds is er een aantal omissies in het bestemmingsplan geslopen. De herziening is dan ook vooral bedoeld om deze onduidelijkheden en omissies te herstellen. Daarnaast is op een aantal gebieden sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ nieuw beleid ontwikkeld en vastgesteld. Dit beleid moet nu zijn neerslag krijgen in een planologisch instrument. De voorliggende herziening van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ dient hiertoe. Voorts moet ook gevolg gegeven worden aan de uitspraak van de Raad van State van 30 mei 2012 over het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’. De destijds ingestelde beroepen zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. Hierdoor zijn onderdelen van het bestemmingplan ‘Landelijk Gebied 2010’ niet in werking getreden.

PlanMER (milieueffectrapportage)

Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan is ook een planMER met een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet opgesteld. De planMER biedt inzicht in de verschillende milieueffecten van ontwikkelingen die in het bestemmingsplan (maximaal) mogelijk worden gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing voor het bestemmingsplan.

De desbetreffende stukken liggen tijdens bezoekuren (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur) met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage (vanaf 20 januari 2016 tot en met 1 maart 2016) in het gemeentekantoor in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1511BG001-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de  indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.