HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan Lageweg 39

Bestemmingsplan Lageweg 39

Vaststelling bestemmingsplan Lageweg 39, Ouderkerk a/d IJssel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Lageweg 39, Ouderkerk a/d IJssel’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 13 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Ligging en beschrijving plan

Aan de Lageweg 39 in Ouderkerk a/d IJssel ligt een voormalig agrarisch bedrijf bestaande uit een woning met drie bedrijfsgebouwen. Het beoogde plan is om de bestaande gebouwen, inclusief de woning te slopen en drie woningen terug te bouwen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van woensdag 19 september 2018 t/m woensdag 31 oktober 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Hogere grenswaarden geluid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard hebben op 27 november 2018 het besluit genomen om een hogere geluidswaarde vast te stellen voor het Bestemmingsplan Lageweg 39, Ouderkerk a/d IJssel op de locatie Lageweg 39 te Ouderkerk aan den IJssel.

Beroep

Vanaf woensdag 13 februari 2019 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1708BG025-VG01.

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het besluit van de gemeenteraad  tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het besluit van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van hogere grenswaarden geluid vaststellingsbesluit mogelijk voor:

degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  1. belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;
  2. een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden geluid treden in werking op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester