HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Bergambacht  |  Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering III

Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering III

Vaststelling bestemmingsplan De Nieuwe Wetering III, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 het bestemmingsplan De Nieuwe Wetering III, Bergambacht heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van recreatie naar bedrijfsterrein van een perceel grond op het bedrijfsterrein ten zuiden van de provinciale weg tussen de Nijverheidsstraat en de Smederijstraat in Bergambacht. Het naastgelegen perceel aan de westzijde van dit perceel is eveneens in dit bestemmingsplan opgenomen.

Vanaf woensdag 9 mei 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Voor het inzien van de stukken kunt u via het Klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  onder het planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1602BT013-VG01 en op de website van de gemeente www.krimpenerwaard.nl -> inwoners->bouwen->bestemmingsplannen.

Beroep

Nu tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend en de raad het plan ongewijzigd heeft vastgesteld kunnen alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan naast het instellen van beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van deze Afdeling.

Aan deze procedures zijn griffiekosten verbonden.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Stolwijk, 8 mei 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.