HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Vlist  |  Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering II

Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering II

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2016 het bestemmingsplan De Nieuwe Wetering II (Kruiswijk) gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied en doel bestemmingsplan

Het bedrijf Kruiswijk Recycling wil verhuizen van de Oost Vlisterdijk 32 in de voormalige gemeente Vlist naar de Handelsweg 5 op het bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in de voormalige gemeente Bergambacht.

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State tussenuitspraak gedaan en de gemeente Krimpenerwaard opgedragen het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de activiteiten die in de omgevingsvergunning zijn vergund. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de realisatie en activiteiten van het bedrijf Kruiswijk op het bedrijventerrein De Nieuwe Wetering planologisch mogelijk. Het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan  De Nieuwe Wetering II geeft gevolg aan de tussenuitspraak van de Raad van State.

De desbetreffende stukken liggen tijdens bezoekuren (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur) met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage (vanaf 15 juni 2016 tot en met 26 juli 2016) in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het KCC een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1231NW201-va02.

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college van B&W naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot de gewijzigde onderdelen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Te downloaden