HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan compensatiewoning ZWR 14

Bestemmingsplan compensatiewoning ZWR 14

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 2 februari 2016 het bestemmingsplan compensatiewoning ZWR 14, nabij Oudelandsweg 10, Ouderkerk aan den IJssel heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een nieuwe woning. Het plan is gesitueerd aan de Oudelandseweg in Ouderkerk aan den IJssel, nabij Oudelandseweg 10.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO. 1931.BP1508BG004-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.