HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Bestemmingsplan Buitengebied, deelplan Achterbroek

Bestemmingsplan Buitengebied, deelplan Achterbroek

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Krimpenerwaard op 30 januari 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, deelplan Achterbroek (Berkenwoude) gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 21 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving en ligging plan

Bij de herijking van de ecologische hoofdstructuur is deelgebied Achterbroek komen te vervallen. Ter plaatse wordt geen natuur meer gerealiseerd, op enkele uitzonderingen na. Destijds is dit deelgebied buiten het bestemmingsplan gelaten, omdat in het kader van het Veenweidepact een apart bestemmingsplan zou worden opgesteld voor de geplande natuurontwikkeling. Nu dit deelgebied is komen te vervallen, blijft de (overwegend) agrarische functie gehandhaafd. Omdat het vigerende bestemmingsplan ouder dan tien jaar is, is het wenselijk voor dit deelgebied een bestemmingsplan op te stellen waarin de overwegend agrarische bestemming gecontinueerd wordt.

Begrenzing plan

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 24 augustus 2016 t/m 4 oktober 2016) ter inzage gelegen. Hiertegen zijn vier zienswijzen ingediend.

Beroep

Vanaf woensdag 21 februari 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1603BG005-VG01.

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn. Ook kunnen belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan en belanghebbenden, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht beroep indienen.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 20 februari 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester