HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Bergambacht  |  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergambacht Bovenberg 75 – 75a’

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergambacht Bovenberg 75 – 75a’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Bergambacht Bovenberg 75 – 75a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Buitengebied Bergambacht Bovenberg 75 – 75a’ met ingang van 31 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Aan de Bovenberg 75-75a te Bergambacht was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd, maar deze is inmiddels beëindigd. De bij de boerderij behorende weilanden zijn verkocht aan een agrarisch bedrijf in de nabije omgeving. Het voortzetten of opstarten van een reële agrarische grondgebonden bedrijfsvoering is door het ontbreken van weiland niet meer aan de orde. De twee (voormalige) bedrijfswoningen mogen met het wijzigingsplan gebruikt worden als burgerwoningen.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 31 oktober 2018 ligt het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID):

NL.IMRO.1931.BPW1802BG020-VG01.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep mogelijk voor:

  1. degene, die een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  2. belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het wijzigingsplan.
  3. een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling. 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 30 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester