HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Bestemmingsplan Buitengebied 2011, deelplan Achterbroek

Bestemmingsplan Buitengebied 2011, deelplan Achterbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011, deelplan Achterbroek met ingang van 24 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het geldende bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en wordt herzien. Eerder was in het gebied een natuurontwikkeling voorzien in het kader van het Veenweidepact. De natuurontwikkeling in het gebied Achterbroek gaat niet door waarmee de agrarische functie gehandhaafd blijft.

Zienswijze

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1603BG005-ON01. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk.