HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  bestemmingsplan Bovenkerkseweg 51a en tussen 88 en 90

bestemmingsplan Bovenkerkseweg 51a en tussen 88 en 90

Bekendmaking bestemmingsplan Bovenkerkseweg 51a en tussen 88 en 90 in Stolwijk.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2018 het bestemmingsplan “Bovenkerkseweg 51a en tussen 88 en 90 in Stolwijk” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 21 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Ligging en beschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van drie vrijstaande woningen met bijbehorende erfbebouwing (Regeling Ruimte-voor-Ruimte). Het plan is gesitueerd aan Bovenkerkseweg 51a (twee woningen) in Stolwijk en tussen Bovenkerkseweg 88 en 90 (één woning) in Stolwijk.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 14 juni 2017 t/m 25 juli 2017) ter inzage gelegen. Hiertegen is één zienswijze ingediend.

Beroep

Vanaf woensdag 21 februari 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer K. Brandwijk.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1610BG011-VG01.

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.