HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Bergambacht  |  Bestemmingsplan Bovenberg 67

Bestemmingsplan Bovenberg 67

Bekendmaking bestemmingsplan Bovenberg 67 Bergambacht en bekendmaking besluite hogere waard

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 het bestemmingsplan ‘Bovenberg 67 te Bergambacht’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van woensdag 9 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe woning en bijgebouw op het perceel Bovenberg 67 te Bergambacht.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 29 december 2017 t/m 8 februari 2018) ter inzage gelegen. Hiertegen zijn twee zienswijzen ingediend.

Beroep

Vanaf woensdag 9 mei 2018 ligt het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw J.E. Filippo.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1610BG011-VG01.

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan.
  • Een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

    Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

    Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

    U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stukken