HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Vlist  |  Bestemmingsplan Bonrepas 25

Bestemmingsplan Bonrepas 25

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een ligboxenstal ter vervanging van diverse opstallen op een perceel gelegen achter Bonrepas 25 in Vlist.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor eenieder met ingang van 13 september 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 24 oktober 2017) ter inzage op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer K. Brandwijk van afdeling Vergunning, toezicht en handhaving (via telefoonnummer 14 0182). U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning ook downloaden onderaan deze pagina.

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (een gemotiveerde reactie) over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving. Informatie dhr. K. Brandwijk, tel. 14 0182, email k.brandwijk@krimpenerwaard.nl. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en men belanghebbende is.

Te downloaden

Te downloaden: