HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Bestemmingsplan Berkenwoudse Driehoek

Bestemmingsplan Berkenwoudse Driehoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 15 december 2015 de bestemmingsplannen Veenweiden, deelgebieden De Nesse en Oudeland en Berkenwoudse Driehoek gewijzigd heeft vastgesteld.

De bestemmingsplannen voorzien in de realisatie van nieuwe natuur en gedeeltelijke aanpassing van bestaand natuurgebied. De deelgebieden liggen in Ouderkerk aan den IJssel, ter hoogte van de Oude-landseweg en Schaapjeszijde/Nesse Tiendweg en in Berkenwoude ten noorden van de kern.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de volgende planidentificatienummers (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1508BG007-VG01 (De Nesse en Oudeland) en NL.IMRO.1931.BP1503BG003-VG01 (Berkenwoudse Driehoek).

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.