HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Bestemmingsplan Beneluxlaan 1 - Moskee

Bestemmingsplan Beneluxlaan 1 - Moskee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend, dat de gemeenteraad op 1 maart 2016  het bestemmingsplan Beneluxlaan 1 te Schoonhoven - Moskee heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het herbestemmen van een voormalige schoolgebouw in een Moskee. Het plan is gesitueerd aan de Beneluxlaan 1 te Schoonhoven.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl (tabblad: inwoners à  bouwen en wonen à bestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1509DK001-VG01.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen de  indieners van een zienswijze dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Stolwijk, 12 april 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier burgemeester