HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Anterieure overeenkomst Oosteinde 4 en Prinses Beatrixstraat 3

Anterieure overeenkomst Oosteinde 4 en Prinses Beatrixstraat 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Krimpenerwaard een anterieure overeenkomst heeft gesloten. Wij hebben met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling op het perceel Oosteinde 4 en Prinses Beatrixstraat 3 te Berkenwoude.

Ligging en beschrijving plan

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie van een schuurkerk op het perceel Oosteinde 4 te Berkenwoude, in combinatie met een herontwikkeling van 5 grondgebonden woningen of 6 appartementen op de huidige locatie aan de Prinses Beatrixlaan 3 te Berkenwoude.

Inzage  

Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt met ingang van 20 juni 2018 gedurende 6 weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentekantoor Dorpsplein 8 in Stolwijk. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeekomst.

Tegen het sluiten van de anterieure overeenkomst kan geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Filippo van afdeling ruimtelijke ontwikkeling, tel 14 0182, j.filippo@krimpenerwaard.nl

De gemeente maakt te zijner tijd in een aparte kennisgeving bekend wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan krijgt iedereen de gelegenheid het plan in te zien en daar eventueel op te reageren.