Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u zich op de maandag voor de vergadering tot 10.00 uur aanmelden bij de griffie via e-mail griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. 

Inspreken gemeenteraad: Wilt u inspreken bij de raadsvergadering dan kan dit over geagendeerde onderwerpen, tenzij u reeds eerder over het onderwerp hebt ingesproken en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. U kunt inspreken vanuit de raadzaal in Lekkerkerk. U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. 

Inspreken raadscommissie: U kunt alleen inspreken bij oordeelsvormende commissies en niet bij beeldvormende bijeenkomsten. U kunt inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen, behorend bij het tot de raadscommissie behorend beleidsterrein, tenzij u al eerder over het onderwerp hebt ingesproken en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. U kunt inspreken vanuit de raadzaal in het gemeentekantoor in Lekkerkerk. U hebt maximaal 3 minuten spreektijd. 
 

Tips bij het inspreken

 • Wanneer u inspreekt, is het handig om uw inspreektekst naar de griffie te mailen via griffie@krimpenerwaard.nl, zodat raads-en commissieleden het kunnen nalezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.
 • Het inspreken vindt plaats bij het agendapunt spreekrecht burgers.

Richtlijnen

 1. Het woord kan niet gevoerd worden:
  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten, aanbevelingen of ontslag van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  • over ingekomen stukken
  • over onderwerpen waarover degene die van het spreekrecht gebruik wil maken hiervan reeds gebruik heeft gemaakt en niet van nieuwe feiten of omstandigheden is gebleken
 2. Voor degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, kunt u zich uiterlijk op de maandag voor aanvang van de vergadering tot 10.00 uur melden bij de griffie, tenzij de voorzitter oordeelt dat een kortere termijn mogelijk is. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.
 3. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 4. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
 5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de raadsleden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.
 6. De voorzitter kan de inspreker het woord ontnemen indien naar zijn oordeel van het gestelde in het tweede lid sprake is.