Voor het eerst sinds 3 jaar hebben we onze nieuwjaarsreceptie weer live kunnen houden. De receptie vond plaats op donderdagavond 12 januari in de Drie Maenen in Ouderkerk aan de IJssel. Inwoners, burgemeester en wethouders wisselden nieuwjaarswensen uit onder het genot van een hapje en drankje en maakten een praatje met elkaar.

Nieuwjaarstoespraak

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene hield een nieuwjaarstoespraak. Hierin reflecteerde ze op de lastige tijden met crises die we allemaal voelen. Ze prees de saamhorigheid binnen de gemeente en sprak de noodzaak uit om vanuit de politiek de schouders eronder te zetten, de verbinding op te zoeken en met elkaar in gesprek te blijven. Tenslotte sprak ze haar wensen uit voor 2023. Daarna hief ze het glas samen met alle aanwezigen in de zaal.

Gedicht door Jorris Hoste

Polderdichter Jorris Hoste droeg een gedicht voor(externe link) dat hij speciaal voor deze gelegenheid schreef. Hij werd geïnspireerd door een prachtige foto van boswachter Maurice Kruk.

Bekijk de nieuwjaarsreceptie terug op YouTube.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Pauline Bouvy-Koene

Nieuwjaar Krimpenerwaard

Dames en heren, wat fijn om u vanavond hier - namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders - een goed nieuwjaar te mogen wensen.

De afgelopen jaren was dat, noodgedwongen door Covid-19, een digitale ontmoeting maar dit jaar kan het weer in levende lijve.

Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten. We weten dat direct contact tussen mensen essentieel is, dat we dat nodig hebben om ervaringen te delen, om dilemma’s te bespreken, om er gewoon voor elkaar te kunnen zijn.

Dit geldt niet alleen in de privésfeer, het geldt ook op de werkvloer. Het belang van het doornemen van het weekend bij het koffiezetapparaat, het kunnen delen van frustraties en successen; het zijn zaken die ‘live’ beter gaan dan via Teams of Zoom. Voor het goed reilen en zeilen van een organisatie is een fysieke werkplek en -omgeving daarom belangrijk. De ambtelijke organisatie die dagelijks haar werk doet voor de Krimpenerwaard verdient zo’n fysieke werkomgeving. Ik hoop dat in 2023, 8 jaar na de fusie,  het definitieve besluit door de gemeenteraad genomen wordt waardoor we allemaal in een nieuw en duurzaam gemeentekantoor met elkaar kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten.

Dames en heren, in mijn nieuwjaarstoespraak van 2020 in Voorschoten sprak ik de hoop uit dat we in deze eeuw de jaren twintig achteraf niet als ‘roaring twenties’ zouden hoeven te beschouwen. Iedereen weet inmiddels dat dat een ijdele hoop is gebleken, zelfs nu we pas twee jaar op weg zijn in deze jaren twintig.

Een wereldwijde virusepidemie die vele levens heeft gekost, die de kwetsbaarheid van naties heeft blootgelegd, die het uiterste heeft gevraagd van onze gezondheidszorg en, dames en heren, het is nog niet voorbij zoals we zien in China. We hebben gelukkig wel vaccins ontwikkeld waardoor deze pandemie beheersbaar is geworden maar virussen muteren en dus moet onze strategie zich ook aanpassen.

Maar er was meer.

Een oorlog in de Oekraïne waarvan het eind helaas nog niet in zicht is. Het klimaatvraagstuk waarvan we weten dat dat er is maar waar niemand echt het duurzame antwoord op heeft. De discussie over stikstof die voor onze boeren voor grote twijfel over bestaanszekerheid en de toekomst zorgt. De hoogte van het grondwaterpeil, nog zo’n hoofdpijndossier voor onze agrariërs. Een op slot zittende woningmarkt die verhindert dat inwoners van binnen en buiten de Krimpenerwaard een woning vinden en tegelijk de opdracht vanuit het Rijk om asielzoekers en statushouders onderdak te bieden. Energieprijzen die maken dat huishoudens aan vaste lasten praktisch hun hele maandsalaris uit moeten geven. Het is een opsomming van ‘uitdagingen’ waar een mens somber van zou kunnen worden.

De onzekerheid in ons bestaan neemt toe. Was het leven maar zo simpel en rechtlijnig als wiskunde. Ik ben de eerste die zal toegeven dat het niet mijn meest favoriete vak was op de middelbare school maar de puzzels waren voor mij oplosbaar als je maar de juiste volgorde aanhield en de regels toepaste. De onbekende kon tot bekende gemaakt worden waardoor de vergelijking klopte.

Vandaag de dag zijn er uitdagingen te over die er voor zorgen dat onzekerheid een dominante factor is geworden. Niet alleen onze privésituatie maar ook die van de lokale overheid wordt gedomineerd door onzekerheid.

Omgaan met die onzekerheid, kan dat?

Er zijn legio websites te vinden waarop tips staan hoe om te gaan met je eigen onzekerheid als persoon en onzekerheden op de werkvloer.

Het accepteren van je eigen onzekerheid, dat we - met andere woorden - niks zeker weten, is de eerste stap om de onzekerheid er te laten zijn en deze niet uitsluitend te willen beschermen door houvast van buiten en het opstellen van nog meer regels. Het klinkt misschien gek, maar als de onzekerheid er mag zijn, is er zekerheid en neemt de spanning of het ongemak van de onzekerheid af. Hiermee neemt iemands neiging af om te grijpen naar hulpconstructies buiten zichzelf. Juist in het toelaten van de onzekerheid en het niet weten, ligt de potentie voor nieuwe mogelijkheden en persoonlijke groei. Niet zelf bedacht maar gelezen op de website van “Power of presence, leiderschap vanuit nu”.

En wanneer het gaat over het bestuur; de Rotterdamse Professor Martijn van der Steen schreef in “Tijdig Bestuur - Strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen” dat het bij toekomstgericht bestuur gaat om het vermogen om te werken en te ontwerpen vanuit de overtuiging dat de toekomst onbekend is en blijft. Vanuit die wetenschap toch een gerichte strategie ontwikkelen is ingewikkeld maar zeker niet onmogelijk. Door een scherpe analyse, bijvoorbeeld door te bepalen over welke soort onzekerheid we het eigenlijk hebben, of door het beeld scherp te krijgen van de situatie waarmee we moeten omgaan kunnen we ‘voorspelbare’ verrassingen benoemen. Zo ontstaat er uiteindelijk toch weer een klein beetje wiskunde.

 “Wat de toekomst brenge moge”….een aantal hier aanwezig zal dat direct aanvullen met de woorden “mij geleidt des Heeren hand”, zij weten zich door hun geloofsovertuiging gesteund in de omgang met onzekerheid en onzekerheden. Anderen zonder kerkelijke achtergrond zoeken zekerheid in de wetenschap dat het nu eenmaal onzeker is in het leven en dat je er mee te dealen hebt.

Voor 2023 zal de politiek in de Krimpenerwaard, in de wetenschap dat de toekomst onbekend is en blijft, een strategie moeten ontwikkelen om onzekerheden om te zetten in zekerheden. Veel ingrediënten voor die toekomst zijn wèl aanwezig en minder onzeker dan gedacht.

Er is in het verleden immers al veel gesproken over de gewenste toekomst van de Krimpenerwaard. Opgeschreven in de strategische visie van Riek Bakker in 2017 maar ook in ‘Het Panorama’ uit 2018 wat voortborduurt op die visie en een strategische agenda bevat.

Het verplicht de politiek om de schouders eronder te zetten want doen we dat niet dan wordt de onzekerheid over de toekomst binnen de Krimpenerwaard alleen maar groter.

We kunnen als Krimpenerwaard laten zien dat we meer zijn dan de som van 5 voormalige gemeenten. We doen dat door de verbinding te blijven zoeken en het daardoor creëren van draagvlak. Door met elkaar in gesprek te blijven. Want zei ‘Desmond Tutu niet: “verschillen zijn niet bedoeld om te scheiden, te vervreemden. Ze zijn er om onze behoefte aan elkaar te realiseren”. Hij bedoelde daarmee dat verschillen gebruikt worden om mensen tegen elkaar op te zetten. De ander is vreemd. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Verschillen zijn er – in de ogen van Tutu – om interesse in elkaar op te wekken. Zoek naar het waarom van het verschil en praat er over zodat verschillen leiden tot wederzijds begrip. Ga daarbij niet harder praten of schelden maar kom met betere argumenten. Dat is een opdracht die we ons ter harte moeten nemen.

We moeten met een gerichte strategie en met zelfvertrouwen het gesprek aangaan met de overheden en partners waarvan de toekomst van de Krimpenerwaard voor een belangrijk deel afhankelijk is. Door onzekerheden te benoemen, verschillen te overbruggen en draagvlak te creëren kunnen we de toekomst van de Krimpenerwaard veilig stellen.

Voor 2023 wens ik u een goede gezondheid, zelfvertrouwen, meer zekerheid en mede daardoor vitaliteit!

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene