De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er veel vergaderd. Er is in onze gemeente gekozen voor het BOB model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming met de fracties wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de overgang naar het BOB model worden vier doelen nagestreefd:

-    Grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek
-    Versterking van de politiek sturende rol van de raad.
-    Verhogen van de kwaliteit gericht op onderling debat ten behoeve van besluitvorming
-    Besparing op de vergadertijd.