In september heeft het college van B&W de bestuursopdracht vastgesteld om te komen tot een Bedrijventerreinen Strategie Krimpenerwaard.

We willen een vitale en toekomstbestendige lokale economie realiseren. Daarvoor moet een gedragen lokale strategie komen in de vorm van een verkenning en ‘vlekkenkaart’ naar mogelijke locaties voor bedrijventerreinen.

Aanleiding is dat er een groot ruimtetekort is aan bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Dit wordt bevestigd in verschillende regionale en provinciale rapportages en onderzoeken. Daarnaast is vanuit een ondernemersmarktpanel aangegeven dat er grote behoefte is aan een plan van aanpak om te komen tot de ontwikkeling van extra hectares bedrijventerreinen. Ook het Economisch Platform Krimpenerwaard heeft aandacht voor de bedrijvigheid in Krimpenerwaard benadrukt.

Het project Bedrijventerreinenstrategie wordt binnenkort opgestart in samenwerking met een ervaren onderzoeksbureau. Inbreng van interne en externe stakeholders is hierbij van groot belang.

Binnenkort hoort u op welke wijze en op welk moment de ondernemersorganisaties betrokken worden. We hopen uiteraard op uw constructieve inbreng. Vanuit het team Economische zaken is René Kuzee aangesteld als projectleider van dit project. We streven ernaar om de verkenning naar bedrijventerreinen in het voorjaar van 2022 afgerond te hebben