HOME  |  Bestuur  |  Inspreken

Inspreken

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van kantoor Lekkerkerk aan de Burgemeester van der Willigenstraat 58.

Als  u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers bij een raadsvergadering, dan kunt u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. U kunt bij de raadsvergadering inspreken over de op de agenda staande onderwerpen.

Voor het inspreken bij de commissievergadering, kunt u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. U kunt inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.

Tips bij het inspreken

 • Wanneer u inspreekt is het handig om uw inspreektekst naar de griffie te mailen via griffie@krimpenerwaard.nl, zodat raads-en commissieleden het kunnen nalezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.
 • Loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de raadsgriffier, dan weet hij/zij dat u er bent.
 • U hebt maximaal 5 minuten spreektijd (dit komt overeen met één zijde van een A4).
 • Het inspreken vindt plaats bij het agendapunt spreekrecht burgers of aan het begin van het onderwerp waarover ingesproken wordt.

Richtlijnen

 1. Het woord kan niet gevoerd worden:
  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten, aanbevelingen of ontslag van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  • over ingekomen stukken
  • over onderwerpen waarover degene die van het spreekrecht gebruik wil maken hiervan reeds gebruik heeft gemaakt en niet van nieuwe feiten of omstandigheden is gebleken
 2. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste vier uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier, tenzij de voorzitter oordeelt een kortere termijn mogelijk is. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
 3. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 4. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
 5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de raadsleden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.
 6. De voorzitter kan de inspreker het woord ontnemen indien naar zijn oordeel van het gestelde in het tweede lid sprake is.