HOME  |  Bestuur  |  De griffie

De griffie

Wat is de griffie?

In 2002 is het dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Vanaf dat moment maakten wethouders geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad en kreeg de raad meer dan voorheen een zelfstandige positie. De raad stelt kaders, controleert en vertegenwoordigt de bevolking. De raad heeft daarbij een eigen ondersteuning, de griffie, gekregen die onafhankelijk is van de rest van de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling van de griffie

  • Griffier (waarnemend): Pauline Goedvolk (helemaal rechts op de foto)
  • Raadsadviseur/2e plaatsvervangend griffier: Marianne Metz (helemaal links op de foto)
  • Raadsadviseur communicatie: Liesbeth Hartog (tweede van rechts op de foto)
  • Griffiemedewerker: Lisette Duijm (derde van rechts op de foto)
  • Griffiemedewerker: Melanie Josche (derde van links op de foto)

Foto griffie

Wat doet de griffie?

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad, de raadscommissies en hun leden bij hun werkzaamheden.

Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de raadsleden, het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) en de voorzitter van de raad zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit tijdens een raadsvergadering altijd naast de burgemeester en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

De raadsadviseurs ondersteunen (en vervangen zo nodig) de griffier en zijn griffier bij de vergaderingen van de raadscommissies. Zij hebben een adviserende taak, stellen de vergaderagenda’s samen, ondersteunen en adviseren de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. Verder helpen ze raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s , vragen en initiatiefvoorstellen e.d.

De raadsadviseur communicatie is o.a. verantwoordelijk voor de communicatie en de externe gerichtheid van de raad en verzorgt de persberichten, werkbezoeken en thema-avonden, folders, website en social media.

De griffiemedewerkers zorgen voor de benodigde administratieve ondersteuning en verzorgen de (digitale) informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en raadscommissies.

De griffie is er ook voor u!

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen ook bij de griffie terecht. De griffie kan u begeleiden bij het inspreken in de raadscommissies of raad, het onder de aandacht brengen van een vraag, petitie of andere kwestie bij de politiek of bv het uitnodigen van de raads- en commissieleden voor een werkbezoek.

Inspreken

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van kantoor Lekkerkerk aan de Burgemeester van der Willigenstraat 58.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers bij een raadsvergadering, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering om 16.00 uur aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. U kunt bij de raadsvergadering inspreken over de op de agenda staande onderwerpen. Voor het inspreken bij de commissievergadering, kunt u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. U kunt inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.

Contact met de griffie

De griffie is gehuisvest in Lekkerkerk, Burgemeester van der Willigenstraat 58 en bereikbaar via telefoonnummer (0182) 729900 of per e-mail via griffie@krimpenerwaard.nl.